Professional Printing Service for the wide region of The Hague
and Amsterdam

We offer reliable printing and copying services to reproduce folders and documents in small and large quantities.

Repro- van de Kamp:
•    is a reliable printing partner
•    is fast and flexible
•    offers 24/7 service on request
•    has a wide range of experience as supporting print supplier
     with international arbitration cases and local and international lawsuits
•    has all production and finishing in-house
•    have their own pickup and delivery service
•    offers their services in the large region of The Hague and Amsterdam

We assign a team to the law firm or business requiring our services, which will work together with the paralegal team of that company to support the lawyers with the best service possible.

Due to this personal and direct approach we are able to deal with very tight deadlines. All our employees are qualified to work with highly classified documents.

We have a wide range of experience with several international law firms – references available upon request. As everything is done in-house - from pre-press to printing to binding and delivery – we assure that we will meet your requirements.

Repro- van de Kamp is the international print partner located in The Hague, the city of peace and justice.

Keywords: printing vendor, printing service, copying service, paralegal, peace palace, the hague, amsterdam, rotterdam

Official Supplier for Ikea

Since early 2008, Repro-van de Kamp has been the official supplier for Ikea Food Graphics. This summer, it was a great pleasure to start production of the various signs. It was interesting for us to see how every country has its own individual food culture and dishes and to be aware that many thousands of people would see our signs every day. The production of the signs was a collaborative effort between various departments within Repro-van de Kamp. The design,  printing, laminating, mounting and shipping was handled by a team of five people.

We have two contacts for Ikea: Esther Ruigt and Harry Stuurman. If you have any questions about orders or would like additional information about our other products and services, please do not hesitate to contact us using the contact page or phone us on +31(0)703476464.  You can put your questions to us in either Dutch or English and we will answer in the same language.

De officiële toeleverancier van Ikea Food Graphics
Repro- van de Kamp is sinds het begin van 2008 officieel leverancier van de Ikea Food Graphics. Met veel plezier zijn we deze zomer begonnen met de productie van de verschillende borden. Voor ons is het leuk om te zien hoe elk land z'n verschillende eetcultuur en gerechten heeft en het feit dat ons werk door vele duizenden mensen per dag bekeken wordt. De productie van de borden is een samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen Repro- van de Kamp. Het opmaken, printen, lamineren, opplakken en verzenden gebeurt door een team van vijf mensen.

Voor Ikea hebben we twee contactpersonen: Esther Ruigt en Harry Stuurman. Mochten er vragen zijn over orders of wil je meer informatie over andere producten en diensten die je bij ons kan bestellen neem dan gerust contact met ons op via onze contact pagina of bel ons op +31(0)703476464. Vragen kunnen worden gesteld en beantwoord in de Nederlandse en Engelse taal.

Fournisseur officiel d'Ikea
Depuis le début de l'année 2008, Repro- van de Kamp est le fournisseur d'Ikea Food Graphics. Nous avons pris grand plaisir à démarrer la production de différentes pancartes cet été. Pour nous, il est intéressant de pouvoir nous plonger dans les habitudes alimentaires et les plats de différents pays et il nous est agréable de savoir que des milliers de personnes admirent notre travail tous les jours. La production des pancartes est le résultat de la collaboration entre plusieurs services de Repro- van de Kamp. Une équipe de cinq personnes est responsable de la réalisation, de l'impression, du pelliculage, du collage et de l'expédition des produits.

Les deux personnes de contact pour le projet Ikea sont Harry Stuurman et Esther Ruigt. Si vous avez des questions concernant votre commande ou si vous souhaitez plus d'informations sur les autres produits et services disponibles chez nous, n'hésitez pas à nous contacter en appelant le numéro +31 (0)70 347 64 64. Vous pouvez poser vos questions en néerlandais et en anglais et nous vous répondrons dans la même langue.

 

Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures. 


Open sollicitaties
Open sollicitaties kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Volg ons op Twitter om als eerste op de hoogte te zijn van een nieuwe vacature of controleer deze pagina met regelmaat.

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Sorry, we kunnen de pagina waar u naar opzoek bent niet vinden...

DE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN REPRO- VAN DE KAMP B.V.

Leveringsvoorwaarden van de Vereniging Repro Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 7/2001.

1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
Vrachten en porti zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie of gebruik van een door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde zaak verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie of het gebruik voortvloeiende. Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie of het gebruik financiële verplichtingen tegenover de auteur of rechthebbende of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

3 De opdrachtgever draagt het risico voor alle door hem aan de leverancier voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.

4 De aansprakelijkheid van de leverancier strekt zich slechts uit tot schade direct voortvloeiende uit de afhandeling van de opdracht, tot een bedrag van ten hoogste de transactiewaarde; voor vervolgschade kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

5 De met de leverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6 De afgifte van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en het door de leverancier gemaakte werk geschiedt desgewenst tegen teruggave van een door de leverancier verstrekt ontvangstbewijs. Of de aanbieder hiervan tot inontvangstname gerechtigd is, valt buiten zijn beoordeling en verantwoordelijkheid.
7 Indien de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en/of het door de leverancier gemaakte werk niet worden afgehaald, bewaart de leverancier deze zes weken, te rekenen vanaf de datum van bestelling. Voor schade welke uit het bewaren mocht ontstaan, kan door hem geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

8 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij tevoren anders is overeengekomen.

9 Bij maatvast werk wordt de juiste instelling gegarandeerd. Maatverschillen als gevolg van krimpen of rekken van de te gebruiken materialen zijn evenwel niet steeds te vermijden en kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het origineel en/of de gegegeven instructies kunnen geen reden van afkeuring zijn indien in redelijkheid kan worden gesteld dat zij, de omstandigheden in aanmerking genomen, geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk.

10 Eventuele reclames inzake de geleverde goederen of de in rekening gebrachte prijs, moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk van de factuur schriftelijk ter kennis van de leverancier zijn gebracht. Indien binnen acht dagen zulke reclames niet door de leverancier zijn ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht met de geleverde goederen en de gefactureerde prijs te hebben ingestemd.

11 Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op kosteloze afzonderlijke of gesplitste facturering aan deze derden.

12 Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, blijft de opdrachtgever, ook indien met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 rechtstreeks aan die derden wordt gefactureerd, aansprakelijk voor de voldoening van de vorderingen.

13 Betaling dient, tenzij tevoren anders is overeengekomen, zonder aftrek van korting binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij latere betaling, ook indien de leverancier daarmede heeft ingestemd, is de opdrachtgever voor elke maand of gedeelte daarvan de wettelijke rente van het factuurbedrag verschuldigd.

14 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen ten minste 50 Euro bedragen.

15 Iedere levering van werk door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan tot de opdrachtgever alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, daaronder begrepen betaling van rente en kosten.

16 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in of stopzetten van leveringen door openbare nutsbedrijven en leveranciers van elektriciteit en brandstoffen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, arbeidsconflicten waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden. Bij stijging van de prijzen van materialen en halffabrikaten die voor de uitvoering van de order nodig zijn, verandering van lonen, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden, zich voordoende na aanvaarding van een order, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

17 Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden te kennen en er genoegen mede te nemen, indien zij hem althans tevoren waren medegedeeld of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen, dan wel indien zij in het bedrijf van leverancier op een voor opdrachtgevers duidelijk zichtbare plaats zijn opgehangen. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenoemde gewoonterecht.
Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

18 Op overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Vereniging Repro Nederland
Apollolaan 179
1077 AS Amsterdam
Telefoon 020-6641788 www.reproned.nl

Repro- van Kamp is een familiebedrijf waarvan Peter van de Kamp als vierde generatie inmiddels aan het roer staat.

1897 – 1927 W.M. van de Kamp
1927 – 1970 P.M.M. van de Kamp
1970 – 1989 G.J. van de Kamp
1989 – heden P.G.W. van de Kamp

Peter van de Kamp heeft eind jaren tachtig het bedrijf van zijn vader over genomen. Het is bijna niet voor te stellen, maar in deze periode was er nog geen computer te vinden in het bedrijf en waren er niet meer dan twaalf mensen werkzaam in de productie en bezorging van de kopieen en lichtdrukken. Door flink te investeren in mensen en techniek heeft Peter van de Kamp Repro- van de Kamp doen groeien tot een organisatie van meer dan dertig mensen met een van de modernste productiefaciliteiten van Nederland. De dagelijkse leiding is nog steeds in handen van Peter van de Kamp, maar hierin wordt hij ondersteund door een team van managers die elk het aanspreekpunt vormen voor hun afdeling.

Monique van Capelleveen: Financiele administratie en P&O
Leo Verbaan: Productie zwart-wit en bezorgservice
Victor de Vries: Vormgeving en Communicatie
William Vreeswijk: Lamineren en cacheren

Offerte Aanvragen

Voor offerte-aanvragen kunt u een email sturen naar verkoop@reprovandekamp.nl. Probeer zo volledig te omschrijven wat uw wensen zijn en vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. U kunt ook het formulier hiernaast invullen.

Vragen of meer informatie?
Neem gerust contact met ons op!

Op deze website proberen we een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de producten en diensten die u kunt verwachten bij Repro van de Kamp. Mocht u niet kunnen vinden waar u naar zocht, twijfel niet om contact te nemen met het contact-formulier op deze pagina of bel met een van onze medewerkers.

Voor offerte aanvragen kunt u een email sturen naar verkoop@reprovandekamp.nl. Probeer zo volledig te omschrijven wat uw wensen zijn en vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Repro- van de Kamp B.V.
Wegastraat 40
2516 AP Den Haag
070 347 64 64
info@reprovandekamp.nl

Bedankt voor uw bericht!

Wij nemen spoedig contact met u op.

Bedankt voor uw bericht!

Wij nemen spoedig contact met u op.